10% kennismakingskorting op al onze laserbehandelingen. Gebruik: NEW10

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen HS Skin Clinic en de klant.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en HS Skin Clinic aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

Artikel 3 – Verplichtingen van HS Skin Clinic

3.1 HS Skin Clinic staat er voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

3.2 HS Skin Clinic licht de klant in over de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

3.3 HS Skin Clinic voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties vallen.

Artikel 4 – Verplichtingen van de klant

4.1 De klant dient alle gegevens aan HS Skin Clinic te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

4.2 De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst HS Skin Clinic op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

Artikel 5 – Voorschot

Bij boeking dient de klant een niet terugvorderbaar voorschot te betalen. Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.

Artikel 6 – De voor- en nazorg instructies

6.1 De klant verbindt zich ertoe voor- en/of nazorg instructies, die door HS Skin Clinic verstrekt worden, goed na te lezen en deze na te leven voor het beste resultaat.

6.2 HS Skin Clinic is niet aansprakelijk voor wonden of oneffenheden veroorzaakt door het niet opvolgen van de voor- en/of nazorg instructies.

6.3 Indien de afspraak ter plaatse of binnen 48 uur voor de afspraak geannuleerd dient te worden omdat er geen rekening gehouden werd met de voor- en/of nazorg instructies wordt het voorschot ingehouden.

Artikel 7 – Annulatie

7.1 Annuleringen of wijzigingen dienen ten laatste 48 uur voor de afspraak gemeld te worden per mail op info@hsskinclinic.be.

7.2 Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden.

Artikel 8 – No – shows

8.1 De klant die niet komt opdagen op een afspraak, zonder HS Skin Clinic hiervan te verwittigen zal geschrapt worden uit het boekingssysteem van HS Skin Clinic.

Artikel 9 – Te laat komen

De klant die verhinderd is en later op de afspraak zal aankomen, dient HS Skin Clinic zo snel mogelijk te verwittigen op het telefoonnummer op de website. Indien de klant meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd komt, wordt de afspraak geannuleerd en het voorschot ingehouden. De klant dient online een nieuwe afspraak te maken.

Artikel 10 – Zwangerschap

De klant die de afspraak wegens zwangerschap dient te annuleren, krijgt het voorschot terugbetaald in de vorm van een tegoedbon. Deze zal één jaar geldig zijn en kan gebruikt worden voor eender welke behandeling en/of aankoop bij HS Skin Clinic en op de webshop van HS Skin Clinic. Deze tegoedbon kan ook aan iemand cadeau worden gegeven.

Artikel 11 – Recht tot annulatie bij verkeerde inboeking

De klant dient ten alle tijden na te kijken of de juiste behandeling ingeboekt werd. De afspraak kan gewijzigd worden indien de klant een verkeerde behandeling ingeboekt heeft.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

De klant is verantwoordelijk voor het invullen van juiste gegevens. Indien de gegevens incorrect ingegeven worden, kan dit tot het niet ontvangen van cruciale informatie leiden over de behandeling incl. de herinneringsmail.

Artikel 13 – Kinderen

Kinderen worden niet toegelaten tot het instituut. Dit omdat HS Skin Clinic de veiligheid van de klant, hygiëne en rust tijdens de behandelingen wil garanderen.

Artikel 14 – Voor- en na- foto’s

Tijdens elke behandeling worden er voor- en na- foto’s getrokken. Deze foto’s dienen om de progressie van de behandeling bij te houden en kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Indien hiervoor geen akkoord wordt gegeven, dient de klant dit voor de behandeling te melden.

Artikel 15 – Betalingen ter plaatse

HS Skin Clinic accepteert betalingen in contanten/ bankcontact of mobile betalingen per QR-code.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 HS Skin Clinic is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

16.2 HS Skin Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het instituut.

Artikel 17 – Compensatie

17.1 Indien de klant een terugbetaling zou eisen voor een gedane of een gedeeltelijke gedane behandeling, zal HS Skin Clinic deze compenseren met een kortingsbon met een maximum van 30% welk gebruikt kan worden voor een product die besteld kan worden via de webshop van HS Skin Clinic.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomsten gesloten door HS Skin Clinic en alle andere verbintenissen van HS Skin Clinic zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. De hoven en rechtbanken van Antwerpen, waar toepasselijk de afdeling Antwerpen daarvan, zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van elke vordering die zou voortvloeien uit de door HS Skin Clinic gesloten

overeenkomsten en aangegane verbintenissen, onverminderd het recht van HS Skin Clinic om zich tot een andere bevoegde rechter te wenden.